فعالیتهای عمومی/گروه ی

شرکت اعضای WHOLE در هفته آگاهی رسانی نارساخوانی اروپا 2021

در اکتبر 2021 WHOLE بخشی از برنامهی بنیاد HOI در هلند بود.

UniteSpLD2021

UNITE SpLD 2021

هماندیشی توانای یهای افراد با نارساخوانی

WHOLE at DAS-conference, Singapore 2021

اعضای WHOLE در کنفرانس DAS که در ژوئن 2021 در سنگاپور برگزار شد با اریه سخنرانی و بحثهای
تحصصی شرکت داشتند.

BDA

شرکت اعضای WHOLE در همایش ان جمن نارساخوانی بریتانیا BDA 2021

اعضا ی WHOLE در کنفرانس BDA که در ماه می 2021 برگزار شد تازههای علمی را در زمینهی تواناییهای
افراد نارساخوان ارایه دادند .

از آغاز.........

در سال 2019 سوزانا سدرکوئیست همایشی را با عنوان " نارساخوانی و خلاقیت در شهر استکهلم-سوئد برگزار کرد.
در این روز علاوه بر سخنرانان و پژوهشگرانی که با دیدگاههای مختلف در بارهی نارساخوانی از کشورهای گوناگون
گرد هم آمده بودند، نمایشگاهی نیز با همین موضوع برپا شده بود. هدف این همایش و نمایشگاه همرسانی و گسترش

 

یک سال بعد سوزانا برای بنا نهادن بنیانی بزرگتر گام برداشت. از نظر وی ه میاری بسیار ارزشمند و ابزاری برای
ایجاد تغییر در نگرش نسبت به نارساخوانی و گسترش چشمانداز این جنبش نوپا بود. و اینگونه " WHOLE - شبکه
جهانی تواناییهای افراد با نارساخوانی" پدید آمد.

سوزانا سدرکوئیست، سوئد

the foundation Promobilia

از پشتیبانی مالی بنیاد پروموبیلیا ) Promobilia ( برخوردار شد هاست.