WHOLE-map
WHOLE-Color

به شبکه بین المللی تواناییهای نارساخوانی خوش آمدید.

ما در فراسوی مرزهای کشورها برای تغییری جهانی در رسیدن به درکی بهتر از نارساخوانی با یکدیگر همکاری میکنیم. برای
اینکه مردم کل )whole( تصویر نارساخوانی را ببینند - از جمله تواناییها و نقاط قوت را.

شبکه WHOLE شامل چه کسانی م یشود ؟

این شبکه متشکل از کارشناسان نارساخوانی، نویسندگان، سخنرانان، پژوهشگران و اساتیدی است که بر روی تصویری جامعتر
از نارساخوانی کار میکنند. ما از کشورهای مختلفی از جمله ایران، هلند، انگلستان، سوئد، ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه و
سنگاپور آمدهایم.

 

شبکه WHOLE چه م یکند ؟

اعضای این شبکه به طور منظم گرد هم میآیند تا درباره پرسشها و موضوعات مختلف بحث کنند. معمولاً دراین نشستها از
یک استاد مهمان نیز دعوت میکنیم. تاکنون پژوهشگران و کارشناسانی از ایتالیا، استرالیا، تایوان و ... به عنوان سخنران مهمان
در نشستهای ما حضور داشتهاند.
همچنین در نشستهای عمومی برای گسترش درک کلی از نارساخوانی شرکت میکند. ما یافتههای WHOLE شبکه
پژوهشی و تجربیات را به اشتراک می گذاریم و هدفمان افزایش میزان پژوهشهای انجام شده بر پایهی درک نقاط قوت
نارساخوانی است.
چند سخنرانی ارائه کردیم و در "هفته نارساخوانی" )BDA به عنوان مثال، ما در کنفرانس انجمن نارساخوانی بریتانیا ) 2021
در هلند نیز شرکت داشتیم. آرزوی ما این است که کنفرانسهای خود را ترتیب دهیم تا دانش مرتبط با نقاط قوت
نارساخوانها و کل تصویر نارساخوانی را در آینده افزایش و گسترش دهیم.

 

 

شبکه WHOLE )به معنای کل( چیست؟

در واقع WHOLE "سرواژهای خلاقانه" برای شبکه بین المللی تواناییهای نارساخوانی است. ما شبکهای بینالمللی از
هستیم که دیدگاه مشابهی از نارساخوانی داریم و به سمت یک هدف کار میکنیم: دیدن کل تصویر - از جمله نقاط قوت.

چرا شبکه WHOLE ایجاد شده است؟

این شبکه برای تقویت دیدگاه جامعتری از نارساخوانی طراحی شده است. برای متحد کردن ما که در زمینه نارساخوانی در
کشورهای مختلف کار میکنیم، تا بتوانیم تصویری کامل از نارساخوانی را در سطح بین المللی ارتقا دهیم.

چشم انداز شبکه WHOLE چیست ؟

چشم انداز WHOLE رسیدن به درک بهتری از نارساخوانی، پیامدهای آن و مهمتر از همه نقاط قوت نارساخوانی در سطح
جهانی است. چشم انداز ما برای مدارس و محیطهای کاری، فهم همه جانبه و کامل از تصویر نارساخوانی است.