Deborah-Hewes2

نام: دیورا هیوز

سمت/عنوان: معاون روابط عمومی و اطلاعرسانی انجمن نارساخوانی سنگاپور
کشور: سنگاپور

کار در زمینهی نارساخوانی: از پیش گامان جنبش پذیرش تواناییهای نارساخوانی در سنگاپور
دبورا از سال 2011 با این انجمن همکاری دارد و مشتاقانه برای افزایش آگاهی در زمینه تفاوتهای یادگیری تلاش
میکند. او با داشتن سه فرزند دارای تفاوتهای یادگیری، بیشتر وقت خود را در 20 سال گذشته برای جلب حمایتهای
آموزشی و حرف های برای خانواده خود و خانوادههای دیگر با شرایط مشابه صرف کرده است. وی از سال 2001 در
سنگاپور زندگی میکند و در 10 سال نخست به عنوان دستیار کمک آموزشی و مادر داوطلب با یکی از مدرسههای بین
المللی سنگاپور همکاری داشته است و برای کمک به فراگیران متفاوت در زمینهی ریاضی، خواندن و سایر
کارکردهای آموزشی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. وی همچنین حامی و یاریگر دانش آموزان با مشکلات
رفتاری، اختلال کمبود توجه و بیشفعالی و سندروم آسپرگر بودهاست. دبورا در سال ۲۰۱۹ کارشناسی ارشد خود را در
آموزش و پرورش ویژه با رتبه ممتاز به پایان رسانده است. پایان نامه او با عنوان "کارآفرینان سنگاپور با نارساخوانی"
بوده است. وی مدیر اجرایی مجلهی "تفاوتهای رشدی آسیایی-اقیانوسیه" و دستنامهی سالیانه DAS و همچنین سردبیر
مجلههای ریتا کرونیکلز و DAS FACETS است. در سال 2015 او نخستین کتاب در زمینهی نارساخوانی با عنوان
" پذیرش ذهنهای متفاوت- داستانهای شخصی افراد نارساخوان" را در سنگاپور چاپ و در سال 2017 کارنامهی 25
سال هی DAS با عنوان "تفاوتهای آشکار- کشف این تفاوتها" را آماده و منتشر کرده است.

آدرس ایمیل :

deborah.hewes@das.org.sg
پیوندها ی مهم :

www.das.org.sg