Deborah-Hewes2

نام: دیورا هیوز Deborah Hewes

سمت/عنوان: معاون روابط عمومی و اطلاعرسانی انجمن نارساخوانی سنگاپور
کشور: سنگاپور

کار در زمینهی نارساخوانی: از پیشگامان جنبش پذیرش تواناییهای نارساخوانی در سنگاپور
دبورا از سال 2011 با این انجمن همکاری دارد و مشتاقانه برای افزایش آگاهی در زمینه تفاوتهای یادگیری تلاش میکند. او
با داشتن سه فرزند دارای تفاوتهای یادگیری، بیشتر وقت خود را در 20 سال گذشته برای جلب حمایتهای آموزشی و
حرفهای برای خانواده خود و خانوادههای دیگر با شرایط مشابه صرف کرده است. وی از سال 2001 در سنگاپور زندگی میکند
و در 10 سال نخست به عنوان دستیار کمک آموزشی و مادر داوطلب با یکی از مدرسههای بینالمللی سنگاپور همکاری داشته
است و برای کمک به فراگیران متفاوت در زمینهی ریاضی، خواندن و سایر کارکردهای آموزشی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده
است. وی همچنین حامی و یاریگر دانش آموزان با مشکلات رفتاری، اختلال کمبود توجه و بیشفعالی و سندروم آسپرگر
بودهاست. دبورا در سال 2019 کارشناسی ارشد خود را در آموزش و پرورش ویژه با رتبه ممتاز به پایان رسانده است. پایان نامه
او با عنوان "کارآفرینان سنگاپور با نارساخوانی" بوده است. وی مدیر اجرایی مجلهی "تفاوتهای رشدی آسیایی-اقیانوسیه" و
دستنامهی سالیانه DAS و همچنین سردبیر مجلههای ریتا کرونیکلز و DAS FACETS است. در سال 2015 او نخستین کتاب در زمینهی نارساخوانی با عنوان
کتاب در زمینهی نارساخوانی با عنوان " پذیرش ذهنهای متفاوت- داستانهای شخصی افراد نارساخوان" را در سنگاپور چاپ
با عنوان "تفاوتهای آشکار- کشف این تفاوتها" را آماده و منتشر کرده است.
و در سال 2017 کارنامهی 25 سالهی DAS

آدرس ایمیل :

deborah.hewes@das.org.sg
پیوندها ی مهم :

www.das.org.sg