John-Stein294

نام: جان استاین John Stein
سمت/عنوان: پروفسور فیزیولوژی
کشور: انگلستان

کار در زمینهی نارساخوانی: پس از کشف من در مورد اینکه چگونه سیگنالهای زمانی دیداری )سلولهای
مگنوسلولار( از چشم به مخچه میرسند تا توجه و حرکات چشمی را هدایت کنند، به این علاقه مند شدم که چرا این
سیگنال ها در کودکان نارساخوان دقت کمتری دارند و "نظریه سلولی مگنوسلولار" نارساخوانی را مطرح کردم.
من به این نتیجه دست یافتم که گونههای ژنی که باعث این مشکلات میشوند چندان رایج نیستند مگر اینکه دارای
مزایایی باشند و به نظر میرسد که مضرات این سلولهای مگنوسلولار با پیوندهای بیشتر در سلولهای عصبی پاروو
غیرمعمول و خلاقانه ای می بخشد که » کل نگر « سلولار همراه است. چنین ویژگی، به نارساخوانان سبک شناختی
جامعه به شدت به آن نیاز دارد و باید آن را پرورش دهد.
با وجو این که رسما "بازنشستهام"، اما هنوز هم به دانشجویان پزشکی و روانشناسی، علوم عصب-شناختی تدریس می
کنم و هنوز هم در مورد نقش کمک های دیداری و بهبود رژیمهای غذایی؛ در کمک به نارساخوانان برای نشان دادن
توانمندیهایشان، پژوهش می کنم .

 

: آدرس ایمیل

prof.angelafawcett@gmail.com

پیوندها ی مهم:

https://www.dpag.ox.ac.uk/team/john-stein
https://www.dyslexic.org.uk
https://www.ifbb.org.uk