Nel

نام: نل هافمستر  Nel Hofmeeste

سمت/عنوان: نویسنده
کشور: هلند

کار در زمینهی نارساخوانی : زمینه تخصص: دانش آموزان نارساخوان و بزرگسالان نارساخوان شاغل .
من در یک "خانواده نارساخوان " بزرگ شدم و از کودکی استعدادهای متفاوتی را در خانواده خود تجربه کردم. من دوره
تربیت معلم را برای دورهی متوسطه به پایان رساندم، زبان شناسی خواندم و بعد پژوهشی را بر روی افراد بزرگسال کم
سوادی انجام دادم ک ه خواندن و نوشتن را در مدرس ه یاد نگرفته بودند. گمان میکنم بسیاری از آنها نارساخوان بودند، اما
هرگز تشخیص داده نشدند .
در یک مؤسسه آموزش عالی فنی و حرف های با نام Hogeschool Rotterdam من یک قسمت برای ارائه خدمات به
افراد نارساخوان را هاندازی کردم. با کمکهای گروهی از همکاران ما یک خط مشی مرتبط با نارساخوانی را برای ک ل
مؤسسه ایجاد و اجرا کردیم. به عنوان یک معلم، آموزشهای نارساخوانی را برای گروههای معلمها در آموزشهای مربوط
به مقطع متوسطه و دانشگاهی انجام دادم و کارمندان بزرگسالی را که مشکلات مرتبط با نارساخوانی در محل کار خود
داشتند، مربیگری کردم. اغلب به ای ن فکر م یکردم که ایراد از چه کسی است: دانشجو/کارمند یا مؤسسهای ک ه علاق های
به استفاده یا حمایت از نقاط قوت آ نها ندارد .
درباره چیزهایی که از دانش آموزانم یاد گرفتم نوشتم "یادگیری همراه با نارساخوانی " ( . 2001 )
با یکی از دانشآموزان نارساخوانم این پژوهش را انجام دادم: "پزشکان مبتلا به نارساخوانی ". ) 2010 ( ما به همراه
گروهی از دانشجویان دو دوره را ایجاد کردیم: "مسیرهای یادگیری نارساخوانی" ) 2014 (. با ایرنه بسنارد و کیز ون دن
بوس کتاب راد نیکلسون با نام "نارساخوانی مثبت: نارساخوانی 360 - تصویر بزرگ" ) 2019 ( را ب ه هلندی ترجم ه
کردم. در حال حاضر ما روی قسمت دوم این کتاب کار می کنیم: "نارساخوانی 360 - در عمل(.
من عضو هیئت مدیره بنیاد نارساخوانی و مشاور گروه حمایتی Impuls & Woortblind )تکانه و کوری کلمه( هستم.
و همچنین پشتیبان پرشور هفته هلندی نارساخوانی.

 

:آدرس ایمیل

info@verborgenschatten.eu

: پیوندهای مهم

www.nelhofmeester.nl