Helen Tylor

نام: هلن تیلور Helen Taylor
سمت/عنوان: پژوهشیار و سرپرست پروژه: شناخت تکمیلی، کارآفرینی و سازگاری اجتماعی در دانشگاه استرتکلاید و
پژوهشگر وابسته، موسسه مک دونالد در دانشگاه کمبریج .
کشور: انگلستان

کار در زمینهی نارساخوانی: من خودم نارساخوان هستم و روی درک این شکل از شناخت از دیدگاه فرگشتی کار میکنم .
من از طریق پژوهشهایم پیشنهاد دادهام ک ه نارساخوانی یک اختلال نیست، بلکه شواهدی است که نشان م یدهد گونه ما
که ما با نارساخوانی مرتبط میدانیم، کمبود نیستند، » کمبودهایی « ، از نظر عصبی-شناختی تخصصی هستند. از این رو
بلکه معاوضههایی جبرانی هستند که به دلیل افزایش تواناییها در سایر زمینهها به وجود آمدهاند.
پژوهشهای من این موضوع را مطرح میکند که انسانها برای تخصص در اشکال مختلف اما مکمل شناخت، سبکهای
در فرآیند انطباق با تحولات محیطی عظیمی که فرگشت انسان را در طو ل صده ا هزار سال شکل داده است، ،» تفکر «
تکامل یافتهاند. این تفاوتها در شناخت مکمل یکدیگر هستند و به عنوان یک سیستم انطباقی پیچیده با هم کار می کنند.
اولین مقاله که به تشریح نظریه تکاملی میپردازد، در این بیانیه مطبوعاتی خلاصه شده است :
release/-press-cognition-https://complementarycognition.co.uk/2021/06/complementary
این مطلب همچنین با روشهای فهم تفکر افرادی که بیش فعال یا اتیسم نامیده میشوند، ارتباط دارد.
من از طریق پژوهشهایم نشان میدهم که آنچه را که ما به عنوان نارساخوانی آسیبشناسی کردهایم، شکلی از شناخت
است که از اهمیت ویژهای در توانمندسازی جوامع انسانی برای سازگاری با تغییرات برخوردار است. دلال تهای این
شناخت در برای جوامع بشری امروزی در موضوعاتی از جمله تجارت، کارآفرینی، طراحی سازمانی و همچنین نحوه
سازگاری ما با تهدیدات وجودی مانند تغییرات آب و هوا مشاهده میشود.

 

:آدرس ایمیل
ht285@cam.ac.uk

/ :پیوندهای مهم

https://complementarycognition.co.uk/

https://www.linkedin.com/in/drhelentaylor/

https://www.instagram.com/Complementary_Cognition/?hl=en

https://twitter.com/DrHelenTaylorCC