Geetha-Shantha-Ram297

نام: گیتا شانتارام

سمت/عنوان: مدیر خدمات سنجش ناتوانیهای ویژه یادگیری، مدیر بخش سواد و زبان انگلیسی و رشد حرف های کارکنان
با نارساخوانی
کشور: سنگاپور

کار در زمینهی نارساخوانی: خدمات سنجش ناتوانی های ویژه یادگیری، بخش سواد و زبان انگلیسی و رشد حرف های
کارکنان گیتا شانتارام در 16 اوت 2004 به انجمن نارساخوانی سنگاپور پیوست و در دسامبر 2014 به سمت مدیر برنامههای
سواد و زبان انگلیسی انتخاب شد. این برنامهها شامل سوادآموزی پایه میشود و با کاربست همین رویکرد در راستای
بهبود برنامهی درسی برای انجمن DAS برنامهی درسی یکپارچ های تدوین شده است. وی علاوه بر مدیر یت برنامهی
سواد و زبان انگلیسی بر خدمات سنجش ناتوانیهای ویژه یادگیری و رشد حرف های کارکنان نیز نظارت دارد. در همین
راستا او موفق به رشد مسیرهای حرف های و تضمین کیفیت تمامی فعالیتها در زمینهی آموزش و پرورش شده است.
گیتا همچنین رئیس کمی تهی پژوهشی DAS و مشاور در پایگاه درمانگران آموزش و پرورش در همین انجمن است. او
قبلا در پست معاونت آکادمی انجمن DAS بوده و کار تربیت آموزشکاران، آموزش والدین و سایر کارشناسان وابسته
به انجمن را عهدهدار بوده است. گیتا مدرک کارشناسی ارشد در رشتهی زبان انگلیسی و گواهی تحصیلات تکمیلی در
گرایش آموزش و یادگیری در آموزش عالی با رتبهی ممتاز دارد و هم اکنون دانشجوی دکترای "رشتهی استثنایی
دوگانه" است. هدف او با 15 سال تجربه در حمایت از کودکان و بزرگسالان با نارساخوانی، فراهم کردن خدمات با
کیفیت برای افراد نارساخوان و تدارک برنامههایی است که به دنبال کشف استعدادهای واقعی این افراد و کمک به آنان
برای شناخت بهتر تواناییهای منحصر به فردشان است .

آدرس ایمیل :

geetha@das.org.sg
پیوندها ی مهم :

www.das.org.sg