Angela-Fawcett

نام: آنجلا فاوست
سمت/عنوان: استاد بازنشسته، دانشگاه سوانسی
کشور: انگلستان

کار در زمینهی نارساخوانی: به دنبال تجربه نارساخوانی در خانوادهام، من یک پژوهشگر بینالمللی پیشرو در زمینه
نارساخوانی، با طیفی از مشارکتهای نظری و کاربردی هستم )به کارهای مشترک من با پروفسور راد نیکلسون، در
بالا مراجعه کنید(.
رویکرد من گسترده و بین رشتهای است، از رشد شناختی و کودک گرفته تا غربالگری و مداخله آموزشی و علوم رشد
عصبشناختی. من با تمام سنین از نوزادی تا پیری کار کرده ام، با داشتن یک علاقهی ویژه به کودکان پیش دبستانی،
نوزادان و جوا نترها در راهنمایی و دبیرستان. همچنین با دانشگاهیان، دانشمندان علوم عص بشناختی، پزشکان، گروه
های پشتیبانی محلی و دولتها در سراسر جهان کار کرده ام .
کارهای بینالمللی من شامل پژوهشهای نظری و کاربردی است که در یک سری از دعوتنامههای بینالمللی برای
ارائه سخنرانیهای کلیدی در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است. من افتخار میکنم که پژوهشهایم، هم ازلحاظ
آکادمیک و هم از نظر درک عمومی افراد از علم، شناخته شده وبر زندگی واقعی آنان تاثیر گذار است.

آدرس ایمیل :

prof.angelafawcett@gmail.com